ISPO HUNGARY
HUNGARIAN SOCIETY FOR PROSTETICS & ORTHOTICS
ISPO societies
of the world
 
Navigation
Homepage

Society

New members joining

Documents

Programms

Publications

Associated organisations

Journals

Training

Newspaper
Login
Username

Password

Remember MeForgotten your password?
Request a new one here.
Last seen
Online now: 1
Alapszabályzat
A Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság időközbeni módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2009. március 20-tól hatályos alapító okirata

A mozgásszervi károsodások orvosi, fizioterápiás és műszerésztechnikai (protetikai-ortetikai, a továbbiakban: p.o.) rehabilitációja szakterületén, Magyarországon dolgozó valamennyi szakma képviselőinek összefogása, koordinálása, a korszerű szakmai ismeretek fejlesztése és terjesztése, valamint a szakmában elismert és elfogadott nemzetközi szakmai szervezetekkel való szoros kapcsolattartás érdekében mi, mint alapítók - a jelen alapszabály kidolgozásával és elfogadásával - az alábbi non-profit egyesület létrehozását határoztuk el.

MAGYAR PROTETIKAI ÉS ORTETIKAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Az egyesület neve: Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság (a továbbiakban: Társaság) Angol nyelven: ISPO HUNGARY 2. Székhely: 1121 Budapest, Szanatórium u. 19.

3. Működési területe: A Magyar Köztársaság

4. A Társaság jogi személy.

5. A Társaság képviselője: az Elnök

II. Fejezet
MAGYAR PROTETIKAI ÉS ORTETIKAI TÁRSASÁG CÉLJA

A Társaság célja:

 • nemzeti pártatlan és politikamentes szervezetként működve tömörítse, összefogja és képviselje a mozgásszervi károsodások orvosi, fizioterápiás, protetika és ortetika területén dolgozó szakmák képviselőit.
 • a szakma korszerű ismereteinek fejlesztése és terjesztése,
 • információk gyűjtése, terjesztése
 • alap-, tovább- és nyelvi képzések támogatása,
 • konferenciák, szemináriumok szervezése,
 • részvétel a célokhoz kapcsolódó és azok megvalósítását elősegítő hazai és nemzetközi szervezetek, szövetségek rendezvényein,
 • a Társaság az INTERNATIONAL SOCIETY FOR PROSTHETICS AND ORTHOTICS (ISPO) tagjaként a nemzetközi szervezetben is aktív közreműködést kíván kifejteni a nemzetközi szervezet alapszabályzatával összhangban tevékenykedve.
 • a Társaság tagjai a nemzetközi szervezet minden információját a nemzeti nyelvre lefordítva eljuttatja tagjaihoz.
 • A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
III. Fejezet
A TÁRSASÁG TAGSÁGA

A Társaság tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság), aki szakmája vagy munkaviszonya illetve tevékenysége alapján a mozgásszervi károsodások orvosi, fizioterápiás és protetikai-ortetikai rehabilitációja területén tevékenykedik, vagy azzal kapcsolatban áll, elfogadja az egyesület céljait, vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket és kéri felvételét, amit eljuttat a Társaság titkárságára. A felvételről a tag értesítést és tagsági nyilvántartó dokumentumot kap.

7. A Társaság természetes személy tagjai, illetve a jogi személy tagok képviselői ezen egyesületbe történő belépéssel egyúttal egyénenként is az ISPO tagjai lesznek annak Alapszabálya alapján.

Tagsági kategóriák: Rendes tag: az a természetes személy, aki a fenti kívánalmaknak megfelel. Tiszteletbeli tag: az a természetes személy, akit a szakmában nyújtott munkássága alapján a Társaság tagságra felkér. Nemzetközi tiszteletbeli tag: az a természetes személy, akit a szakmában nyújtott munkássága alapján az ISPO tagságra felkér. Nyugállományú tag, tiszteletbeli tag, nemzetközi tiszteletbeli tag: az a rendes, tiszteletbeli, nemzetközi tiszteletbeli tag, aki 6 évi tagság után nyugdíjba megy. Diák tag: az a természetes személy, aki a vonatkozó tudományágak nappali tagozatú képzésének hallgatója vagy tanulója. Intézményi tag: az olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek fő tevékenysége a mozgásszervi rehabilitációval összefügg vagy kapcsolatban áll. Szavazáskor 1 szavazati joga van. Szponzoráló tag: olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a célkitűzések megvalósítása érdekében a Társaság számára anyagi támogatást nyújt. Szavazáskor 1 szavazati joggal bír.

8. A tagok jogai és kötelezettségei

9. A tagok jogai:

 • a tagok jogosultak a hazai és nemzetközi ISPO rendezvényeken részt venni, a Társaság nyújtotta kedvezményeket, szolgáltatásokat igénybe venni.
 • tanácskozási, felszólalási joggal vesznek részt a szervezet legfelsőbb szervének, a Közgyűlésnek az ülésein,
 • észrevételezési, javaslattételi joguk van a szervezet működésével kapcsolatban,
 • a rendes nyugállományú, tiszteletbeli, nemzetközi tiszteletbeli és diák tagok aktív és passzív választójoggal rendelkeznek.
A tagok kötelezettségei:
 • a tagok a Társaság célját és törekvéseit együttműködésükkel és információikkal támogassák, kövessék a Társaság határozatait,
 • növeljék a Társaság jó hírét és hitelét mind a szakmai munkájukkal, mind magatartásukkal,
 • működjenek közre aktívan a Társaság céljainak megvalósításában,
 • az évi tagdíjat fizessék be a Közgyűlés döntésének megfelelő összegben, időben és módon.

10. A tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony megszűnik:

 • kilépéssel,
 • törléssel,
 • kizárással,
 • a tag halálával.

Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki ezen szándékát az Elnökségnek írásban bejelenteni, a bejelentést követő napon. A tag kilépési szándékát indokolni nem köteles.

Törölni kell a tagok sorából azt, aki felszólítás ellenére, a közölt határidőn belül sem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét. A törlés akkor válik hatályossá, ha az Elnökség erről a tagot írásban értesíti.

Ki lehet zárni azt a tagot, aki a tagsággal járó kötelezettségeinek neki felróható módon nem tesz eleget, tevékenységével, magatartásával sérti, vagy veszélyezteti a Társaság működését.

A kizárás kérdésében az Elnökség határoz, határozata végleges.

IV. Fejezet
A TÁRSASÁG SZERVEZETE

11. A Társaság legfelsőbb szerve: a Közgyűlés

A Társaság ügyintéző és képviseleti szerve: Az Elnökség

12. A Társaság jog- és alapszabályszerű működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére a tagságból választott 3 fős Ellenőrző Bizottság jogosult.

13. A társaság képviselője: az Elnök

V. Fejezet
A KÖZGYŰLÉS

14. A Társaság legfelsőbb szerve a Közgyűlés, a tagok összességéből, illetve képviselőikből áll. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze.

15. A Közgyűlés szükség szerint, de legalább kétévente egyszer ülésezik. A Közgyűlést össze kell hívni, ha

 • a tagok egyötöde a cél megjelölésével írásban kéri,
 • az Elnökség szükségesnek tartja, vagy
 • az Ellenőrző Bizottság szükségesnek tartja.

16. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagoknak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén maximum 8 napon belül, azonos napirenddel összehívott Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint 25%-a jelen van.

17. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés elnökének szavazata dönt. Személyi kérdésekben is nyílt szavazással dönt a Közgyűlés. A tagok több mint 50%-ának jelenléte és a jelenlévő tagok 75 %-ának beleegyezése szükséges az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, valamint a Társaság feloszlatásának kimondásához.

18. A Közgyűlésen minden tagnak, illetve képviselőjének egy szavazata van. Szavazni személyesen, meghatalmazással vagy az intézményi illetve szponzoráló tagok esetében egy-egy képviselőjük révén lehet.

19. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az alapszabály elfogadása, illetve módosítása,
 • saját ügyrendjének elfogadása,
 • a Társaság feloszlatásának kimondása,
 • a két Közgyűlés közötti időszakról szóló elnökségi, pénztárosi és ellenőrző bizottsági beszámoló elfogadása,
 • az Elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása,
 • 2 évre meghatározza a tagdíjat.

20. A Közgyűlés helyét, idejét és napirendjét az Elnökség a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal írásban közli a tagokkal és a meghívottakkal.

21. A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az erre a feladatra megválasztott két tag hitelesíti.

VI. Fejezet
AZ ELNÖKSÉG

22. Az Elnökség a Társaság ügyintéző, képviseleti szerve. A Társaság célkitűzéseinek megfelelően irányítja az egyesület munkáját, végrehajtja a Közgyűlés határozatait.

23. Az Elnökség tagjainak száma a Közgyűlés döntésétől függően: 5-19 között van. Tagjait a Közgyűlés nyílt szavazással választja háromévi időtartamra. Az Elnökség munkáját társadalmi munkába látja el. A Társaság adminisztratív és könyvelési ügyekben munkadíjért külső megbízást adhat.

24. Az Elnökség feladata:

 • tagjai közül nyílt szavazással megválasztja az Elnököt és a Főtitkárt, valamint a két Alelnököt és a Pénztárost (azonos funkcióra egymást követően legfeljebb kétszer lehet valakit megválasztani),
 • saját ügyrendjének elfogadása,
 • a Közgyűlés előkészítése,
 • a Társaság folyamatos működésének operatív szervezése, irányítása,
 • kidolgozza a Társaság tevékenységét meghatározó irányelveket, programokat,
 • gondoskodik azok időben történő végrehajtásáról,
 • a Társaság munkáját segítő bizottságok felállítása, vezetőinek és tagjainak felkérése,
 • feladataik meghatározása, a bizottságok beszámoltatása,
 • az éves költségvetés elfogadása, a költségvetési beszámoló jóváhagyása,
 • döntés a Társaság feladatait ellátó munkaszervezet felállításáról,
 • dönt a tagok felvétele, törlése vagy kizárása kérdésében,
 • Jelentős Forint árfolyamváltozás esetén a második évre módosítást hajthat végre.

25. Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal ülésezik. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök, távollétében a Főtitkár, mindkettőjük távollétében az ülést vezető Alelnök szavazata dönt.

26. Az Elnökség tevékenységéért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, munkájáról a Közgyűlésnek számol be, illetve évente jelentést küld arról a tagoknak.

27. Ha az Elnökség valamely tagjának tagsági viszonya a mandátuma lejárta előtt megszűnik, vagy tisztségéről leköszön és az Elnökség működése veszélyeztetve van a következő Közgyűlésig, a tagságból kell meghívni (kooptálni) valakit az Elnökség tagjai közé, az Elnökség választott tagjainak szótöbbségi javaslata alapján.

VII. Fejezet
A PÉNZTÁROS ÉS AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

28. A pénztárost az Elnökség választja tagjai közül háromévi időtartamra.

29. Megbízatása időtartama alatt a Társaságban más megbízatást nem teljesíthet, a Közgyűlésnek van alárendelve.

30. A pénztáros feladata:

 • felelősen végzi az anyagi ügyek intézését, könyvelését, szükség esetén az Elnökség hozzájárulásával külső megbízást adhat,
 • vizsgálja a Társaság választott, valamint ügyviteli szerveinek pénz- és vagyonkezelését,
 • elkészíti a költségvetést és az évi zárszámadást.

31. A pénztáros munkájáról félévente beszámol az Elnökségnek.

32. A 3 tagú Ellenőrző Bizottságot a Közgyűlés tagjai közül választja három éves időtartamra.

33. Az Ellenőrző Bizottság amennyiben működése során hiányosságot tapasztal, annak mértékétől függően:

 • felhívja a tisztségviselőt a helyes eljárásra,
 • kezdeményezi, hogy az Elnökség tárgyalja az ügyet,
 • ha az Elnökség saját hatáskörében a hibát nem orvosolja, vagy nem tudja orvosolni, kezdeményezi a Közgyűlés összehívását.
VIII. Fejezet
A TÁRSASÁG KÉPVISELŐI, TISZTSÉGVISELŐI

35. A Társaság képviselői: az Elnökség tagjai közül nyílt szavazással három évre megválasztott Elnök, akadályoztatása esetén a Főtitkár, akiket akadályoztatásuk esetén az ugyancsak az Elnökség tagjai közül nyílt szavazással megválasztott két Alelnök helyettesít.

36. Az Elnök (akadályoztatása esetén a Főtitkár) egy személyben képviseli a Társaságot a hatóságok, más szervek és személyek előtt, vezeti az Elnökség és a Közgyűlés üléseit és a Főtitkárral utalványozási joga van.

37. A Főtitkár koordinál, illetve végzi az operatív tevékenységet. Gondoskodik az Elnökség üléseinek összehívásáról, az ülések között megteszi a szükséges intézkedéseket. Gondoskodik a Társaság ügyvitelének ellátásáról, utalványozási joga van az Elnök ellenjegyzésével, továbbá eljárhat minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Elnökség hatáskörébe. Munkájáról az Elnökségnek rendszeresen beszámol.

IX. Fejezet
A BIZOTTSÁGOK

38. A bizottságok olyan szervezeti egységek, amelyeket az Elnökség a Társaság tevékenységének előmozdítása érdekében, állandó vagy eseti jelleggel létesíthet és működtethet.

39. A bizottságok munkájában az Elnökség határozata alapján olyan szakértő is részt vehet, aki nem tagja a Társaságnak.

X. Fejezet
A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

40. A Társaság pénzügyi-vagyoni forrásai:

 • tagdíjak,
 • szponzori felajánlások és egyéb vagyoni hozzájárulások,
 • állami, gazdasági, társadalmi szervezettől származó juttatás,
 • a Társaság tevékenységéből eredő bevételek,
 • adományok.

41. A Társaság vagyonával a pénzügyi szabályok szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, gazdálkodásáról zárszámadást készít.

42. A meghatározott célra nyújtott juttatásokat a céltól eltérően csak az adományozók előzetes, írásos hozzájárulásával szabad felhasználni.

43. A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok saját vagyonukkal r11; tagdíjfizetési kötelezettségükön túl r11; nem felelnek.

44. A Társaság tagjainak tagdíját a Közgyűlés állapítja meg két évre.

XI. Fejezet
VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

45. Jelen Alapszabályban és a testületi ügyrendekben nem részletezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadók.

46. A Társaság megszűnése esetén vagyonának további sorsáról - a hitelezők követeléseinek kielégítése után - elsődlegesen a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. Közgyűlési határozat hiányában, ha a Társaság feloszlással szűnik meg, vagy a bíróság a megszűnését megállapítja, a fennmaradó vagyont a tagok között arányosan kell felosztani.

47. A Társaság hivatalos rendezvényein dohányozni csak az arra kijelölt helyen, a rendezvény szüneteiben szabad.

ZÁRADÉK: Jelen Alapszabályt az 1994. december 3. napján megtartott alakuló Közgyűlés elfogadta.

A Társaság Elnöke

A Társaság Főtitkára

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.