A Nemzetközi Protetikai és Ortetikai Társaság (ISPO Hungary) magyar tagszervezetének adatvédelmi és adatkezelési szabályzata.

 

Adatkezelő adatai:

Név: Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság

A szervezet rövidített elnevezése: ISPO Hungary

Székhely: 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.

Levélcíme: 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.

Adószám: 18069235143

Képviseli: Dr. Farkas Péter

Honlap: www.ispo.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Farkas Péter

E-mail: info@ispo.hu

 

A Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság a rá vonatkozó, a mindenkor hatályos jogszabályokkal, EU rendeletekkel összhangban, azok előírásai szerint vezeti nyilvántartásait, végzi statisztikai adatgyűjtési, adatfeldolgozási, információszolgáltatási tevékenységét; kezeli a szervezet birtokában levő személyes adatokat. A Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság az adatkezelése és feldolgozása során olyan fokozott gondossággal jár el, amely az adatvédelmi incidensek előfordulásának megelőzését szolgálja.

A Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság, a továbbiakban, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Adatkezelési alapelvek:

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
 2. b) azt törvény (egyéb jogszabály) vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

 

A kezelt személyes adatok:

 1. a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;
 2. b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek;
 3. c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 

A személyes adatok köre:

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az oldalon kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, cím, a regisztráció dátuma és időpontja, cég nev, tagsági szint.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg. A munkaviszonyból és megbízási jogviszonyból származó személyügyi adatok a törvényi előírásnak megfelelően – nem selejtezhetők; ez esetben az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

 

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kéri az Ön hozzájárulását.

A Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblap esetleg nem az elvárt módon működik.

 

A Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság ügyféllevelezései:

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás kapcsán az ügyfélszolgálattal telefonon és e-mailen kapcsolatba léphet. Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

 

Szervezetbe történő belépés során keletkezett adatok:

A felhasználó a Tagfelvétel menüpontban kitöltött Belépési nyilatkozat elküldésével tudomásul veszi, hogy a Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság, 1121 Budapest, Szanatórium utca 19., adatkezelő által a http://www.ispo.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Nemzetközi Protetikai és Ortetikai Társaság (International Society for Prosthetics and Orthotics), röviden: ISPO International, Rue du Luxembourg 22-24, 1000 Brüsszel, Belgium, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: titulus, név, cim, telefonszám, cégnév, adószám, e-mail cím, nemzetiség, születési dátum, nem, képesítés, jelenlegi munkaköre, beszélt nyelvek, kérvényezett tagsági szint, hozzájárulási szándék az ISPO alacsony jövedelmű országoknak szánt támogatási alapjához, érdeklődés az ISPO tevékenységében való részvétel iránt, hitelkártya / bankkártya adatok (kártyabirtokos neve, bankkártyaszám, biztonsági kód, kártya típusa, lejárati dátum).

 

Online regisztráció/feliratkozás során keletkezett adatok:

 • Felhasználói regisztráció esetén megadható és/vagy kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, cím, cég név, telefonszám, a regisztráció dátuma és időpontja, tagsági szint.

Az adatkezelés célja:

 • Az adott felhasználói szinthez tartozó tartalmak mutatása / megosztása.
 • Az adott felhasználói szinthez tartozó hírlevelek, tájékoztatók küldése.
 • A honlap használatának elemzése.

Adattárolás időtartama: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év.

 • Eseményekre történő regisztráció esetén az érintettek köre az a felhasználó, aki regisztrál a Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság által szervezett eseményre és megadja személyes adatait. A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Az adatkezelés célja:

 • A rendezvény kapcsán megfogalmazott szolgáltatások teljesítése.
 • Kapcsolatfelvétel az adott rendezvény kapcsán elektronikus megkereséssel.
 • A honlap használatának elemzése.

Adattárolás időtartama: a regisztráció aktív fennállását követő 30 nap.

 • Hírlevélre történő feliratkozás esetén bekért és kezelt adatok köre: e-mail címek.

Adattárolás időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és a regisztráció elküldésével ad meg.

Az online regisztrációk / feliratkozások során megadott adatokba kizárólag a Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság szervezeti egységének munkatársai, munkatársai tekinthetnek be.

 

A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés:

A Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság a http://www.ispo.hu honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak.

Ezek az adatok automatikus adattovábbítás folytán a Google Analytics szolgáltatásban jelennek meg. Ezeket az adatokat a Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

A Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság az adatkezelés során megőrzi:

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Egyéb adatkezelések:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága.

 

Jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság költségtérítést állapít meg.

A Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: https://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Budapest, 2022. július 26.